ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az általános szerződési és felhasználási feltételek része, azok rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

Adatkezelő adatai Román Gábor  E.V. 3422 Bükkábrány, Mátyás Király út 58.

Adószám: 57576048-1-51

Ügyfélszolgálati e-mail cím: mirar.fishing21@gmail.com

Főtevékenysége: 479102

Megbízott adatkezelő személy: Román Gábor

Telefonos elérhetősége: 06 70 429 4163

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Sybell informatikai Kft.

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u.7/B.

Adószám: 25859502-2-42

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-293034

 1. Román Gábor E.V. (Üzemeltető) az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően valamint az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) alapján kezeli.
 2. Az adatkezelés jogalapja:
 1. A szerződés teljesítéséig GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont.  (Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: szerződésen alapuló adatkezelés).

GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont Az adatkezelés a vállalkozásra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés).

 1. A kezelt személyes adatok körét részben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, valamint a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvény, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény határozzák meg.

A kezelt adatok köre:

 Név, számlázási cím, szállítási cím e-mail cím, telefonszám.

A regisztrációhoz szükséges adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

A vásárlással összefüggésben kezelt adatok: név, szállítási és számlázási cím (város, irányítószám, utca, házszám), e-mail cím, megjegyzés (nem kötelező), egyedi vásárlási azonosító, vásárlási információk.

 1. A Üzemeltetőtől független harmadik személyek (pl. Google Instagram, Facebook,) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.
 2. Román Gábor E.V.  minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 3. A Felhasználó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.

A felhasználót megilleti az előzetes tájékozódáshoz való jog, a hozzáféréshez való jog, a jogszabályban meghatározott esetekben az adatok korlátozásához való jog, és a jogorvoslathoz való jog.

 1. A Felhasználó személyes adatait akkor is törlésre kerülnek az üzemeltető által, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 2. Román Gábor E.V.  a törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.
 3. –  az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.
 4. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, ugyfelszolgalat@naih.hu, +3613911400, www.naih.hu.
 5. Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról, hogy az adatkezelő eleget tehessen a számviteli kötelezettségekről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott kötelezettségeinek, illetve, hogy a szerződéskötés,- és teljesítés során Önnel hatékonyan kommunikálhassunk, továbbá, hogy a  terméket az Ön által megadott címre eljuttathassuk, valamint egyéb jogi kötelezettségeinket (szavatossági kötelezettségek) teljesíthessük.  Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Önszemélyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

 1. A kezelt adatok forrása:

Az érintettek adatszolgáltatása

 1. A kezelt adatok tárolása:

e-mail fiók, számítógépes adatbázis, számviteli bizonylat – az esetlegesen papír alapon keletkezett iratok (pl. elállási nyilatkozaton található személyes adatok) papír alapon kerülnek megőrzésre.

 1. Adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítése időtartamáig, illetve a  szerződés részét képező adatokat az általános elévülési időn belül (5 év) kezeljük az esetleges további jogi kötelezettségek teljesítése érdekében,

továbbá a számlákon, számviteli bizonylatokon szereplő név és lakcím tekintetében a számla kiállítását követő 8 évig a Sztv. 169. § (2)-(3). bek-re tekintettel.

Amennyiben 1 évig nem lép be a regisztrációs profilba a profil felhasználó, a profil zárolásra (inaktiválásra) kerül, a zárolás feloldása az adatkezelőnél kérhető. Amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor az adatkezelés az utolsó belépéstől számított 2 évig; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig tart.

mirar.fishing21@gmail.com  címen, vagy az üzemeltető által ( Román Gábor EV. ) megadott telefonszámon érkezett panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben a vásárló szóbeli panaszának az Üzemeltető nem adott helyt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 5 évig köteles az ügy dokumentumait megőrizni.

Ezekhez az adatokhoz csak Román Gábor E.V. férhet hozzá.

 1. Adattörlés: a mirar.fishing21@gmail.comcímen keresztül is kezdeményezhető. A regisztráció törlésére a kérelem alapján 2 munkanapon belül kerül sor. – amennyiben más adatkezelésre nem került sor.  A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás az elektronikus levél alján található link útján érhető el – és itt törölhető.
 2. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

 Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

 Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 30 nap.

Intelligens ajánlat cookie:Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

 Backend azonosító cookie:Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója. Élettartama a böngésző bezárásáig tart.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

InternetExplorer:http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Adatfeldolgozó

 • Az Üzemeltető adatfeldolgozóként a mirarfishing.hu webshop működését lehetővé tevő informatikai rendszer üzemeltetése körében: Sybell informatikai Kft. Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u.7/B., Adószám: 25859502-2-42, Cégjegyzékszám: Cg.01-09-293034 rendszerén keresztül valósul meg.

A szállítás kivitelezése: COParcel Kft.( 2645 Nagyoroszi, Kertész utca 36. 3. em. 2.. adószám:14356517-1-12 ), mely megbízott a csomagok kiszállítására a vele szerződésben álló futárszolgálatokkal

Az adatfeldolgozó megnevezése:

–  GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft

– Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

– Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

–      Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.

–      Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest Dunavirág u. 2-6.

–      Az adatfeldolgozó telefonszáma:+36-1/767-8200

–      Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

– Az adatfeldolgozó megnevezése: Simon János Henrik EV.52912122

– Az adatfeldolgozó székhelye: 3530 Miskolc, Arany János utca 31. 9/3

– Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06 20 290 21 12

– Adószám: 69248685-1-25

– Az adatfeldolgozó e-mail címe: simonjhenrik@gmail.com

 1. Webáruház mint Szolgáltatás üzemeltetése:
 2. a) a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
 3. b) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 4. c) a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése;
 5. d) a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés;
 6. e) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
 7. f) webáruház esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
 8. g) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.
 9. Adatkezelési nyilvántartási szám

Az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló Felhasználókra vonatkozik, így az Info tv. 65. § (3) a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételére nincs lehetőség.

Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem működik.

Az érintettek adatai Európai Unión kívülre nem kerülnek továbbításra.

 1. Szerzői jogok

A mirarfishing.hu üzemeltetőjének előzetes, írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. Minden jog fenntartva.

 1. Záró rendelkezések

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

 

Shopping Cart